วัดอัมพวัน

วันคล้ายวันเกิดของ หลวงพ่อจรัญฯ

วันที่ 15 สิงหาคม 2559 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9 ปีวอก เป็นวันคล้ายวันเกิด ของ “พระธรรมสิงห์บุรจารย์” (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม) อดีตเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ทางวัดอัมพวันนำโดย ท่านพระครูปัญญา เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน ได้จัดให้มีการบำเพ็ญกุศลถวายหลวง “พ่อจรัญ ฐิตธัมโม” ที่ ศาลาภาวนา กรศรีทิพา ซึ่งเป็นที่ตั้งสรีระสังขารของ “หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม”

วันเสาร์ ที่ 27 สิงหาคม 2559 ทางวัดอัมพวัน ได้กำหนดให้มีพิธีวางศิลาฤกษ์ “พระเจดีย์ธรรมสิงหบุราจริยานุสรณ์” (ภาพบนสุด) เพื่อเก็บสรีระสังขาร “หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม” และเพื่อเป็นการถวายอาจาริยบูชา

ในการนี้ ศ.พิเศษ ดร.สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติ กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนกลาง ได้เมตตามาเป็นประธานให้ทั้งสองงาน
กำหนดการในการวางศิลาฤกษ์

14:49 น.

ประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียน บวงสรวง เจ้าหน้าที่โหรพราหมณ์ สำนักพระราชวัง ลั่นฆ้องชัย สังข์ บัณเฑาะว์ ดนตรีบรรเลงเพลงสาธุการ และอ่านโองการบวงสรวงบูชาฤกษ์

15:19 น.

พระสงฆ์วัดอัมพวัน เจริญธรรมจักรกัปปวัตนสูตร

16:00น.

พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ พาหุงมหากา ชัยมงคลคาถา

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ฯ ประพรมเจิมแผ่นป้าย อิฐ ทอง นาก เงิน แผ่นศิลาฤกษ์ พลอยเก้าสี โปรยข้าวตอก ดอกไม้

พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์

เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน ถวายเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรมต่อองค์ประธานพิธี

ประธานจัดงานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมถวายเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรมแก่สงฆ์

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์วางแผ่นศิลาฤกษ์
พร้อมด้วยเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน โปรยข้าวตอกดอกไม้

พระเจดีย์ธรรมสิงหบุราจริยานุสรณ์ ที่สร้าง ได้แรงบันดาลใจจากเจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคล สร้างบริเวณลานจอดรถ ลานช้าง ลักษณะพระเจดีย์นั้นมีดังนี้

ชั้นล่าง

เป็นห้องโถงกว้างใหญ่ เป็นที่พระภิกษุสงฆ์ และพุทธบริษัท ใช้ปฎิบัติ ศาสนกิจ

ชั้น 2

เพื่อบรรจุ พระสรีระสังขาร รวมทั้งอัฐบริขารต่างๆ ของหลวงพ่อ

ชั้น 3

หรือชั้นบนสุด บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ในการสร้างพระเจดีย์นี้ ได้ อาจารย์ธีรพล นิยมศิลป์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ สถาปัตยกรรม และ อาจารย์เผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี ศิลปินแห่งชาติ สาขา สถาปัตยกรรมไทย สองศิลปินแห่งชาติผู้ได้รับมอบหมาย จากวัดอัมพวัน ในการออกแบบก่อสร้าง

ทางศิษยานุศิษย์ ของหลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม นำโดยคุณช่อเพชร ตันติรัตน์ไพศาล ได้นำ Namtaanboraan “น้ำตาลสดในกระบอกไม้ไผ่” มาออกโรงทานทั้งสองงาน จำนวน 3,690 กระบอก เพื่อถวายพระราชาคณะ พระภิกษุสงฆ์ เจ้าหน้าที่กรมวัง ผู้ปฎิบัติธรรม ประชาชนที่มาร่วมงานทั้งสองงาน ด้วยรสชาติ ความหอม ความอร่อย ของน้ำตาลสดแท้ ทำให้ได้รับการตอบรับ อย่างอุ่นหนาฝาคั่ง และหมดในระยะเวลาไม่นานเหมือนเคย

ทาง Namtaanboraan ขออนุโมทนาบุญกับคณะเจ้าภาพ จิตอาสา ทุกท่าน ที่ร่วมมือร่วมใจกันสร้างกุศลถวายพระธรรมสิงห์บุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม)

รายนามคณะเจ้าภาพ

 • พระนวกะรุ่น 14 กรกฎาคม
 • คุณศิริพร ศาตวินท์
 • คุณอนัญญา อัครพลธนัท
 • คุณช่อเพชร ตันติรัตน์ไพศาล
 • คุณสันติ กิยะแพทย์
 • คุณณภัทร เอื้อเจริญ และคณะ
 • คุณเบญจมาศ นนท์ธนารักษา และคณะ
 • Khun Nattha Thongnam
 • คุณจุรีพร ดีโนนอด
 • คุณวารี เตชะจารุพัทธ์ และครอบครัว
 • คุณปิติ คุณษัษธร ลลิตโรจน์วงศ์
 • Khun Panita Ju
 • คุณสุนทร เพ่งพิศ
 • Khun Rin Sarinya
 • คุณอรนุช จิระพงศ์ไพศาล
 • คุณวริยาภรณ์ เอกธนาพัฒนนันท์
 • Khun Budsayapan Yeamkhayai
 • นายสมชาย นางเฉลิม สินพูล
 • คุณปรีดา จิดาภา และครอบครัว
 • คุณนิมิตรชัย อิ่มหนำ
 • คุณนันท์มนัส ตันติพิรุฬห์ และครอบครัว
 • คุณบุญญิศา ซีนอน
 • Khun Thachakorn Tiangkun
 • Oh Ae Threerarot
 • Kelo Jung
 • คุณอาณัติชัย คุณอัญชลี เตชะอัครเศรษฐี
 • คุณสุภาพร ขันแก้ว
 • คุณชญานิศา หอมสมบัติ
 • Mamm Jirapatpuwanont
 • Wanlapa Kittipodpong
 • Nai Themall
 • Mod Pornthip Sonthirak
 • Nok Woranush
 • อยู่เย็น ค้าส่ง
 • คุณกชกร กันคล้อย
 • คุณนิชาภา อุดมผล
 • Kipkae Rattanatham
 • Saroj James Kaewsai
 • Chin Zombic
 • คุณมณฑ์สิริ ประดิษฐ์โศภิต
 • Aoom Jayjak
 • คุณเกศิณี พรหมมานนท์ชัย
 • คุณธัญยธรณ์ สว่างเจริญวัฒน์
 • คุณเอ๋ อบทม
 • คุณธนาภรณ์ สังข์เจริญ
 • คุณสุดารัตน์ โตวิวัฒน์
 • คุณบุญเรือง ตั้งตรง
 • Nalinpat Lapatboonyarat
 • Wassana Sasakun
 • Mew May
 • คุณปริญ วงศ์ถาวร
 • Time vs Minute
 • Fon Aonjaidee
 • คุณลูกตาล โคล่า
 • คุณพัชรี หลวงเทพ
 • คุณปวิชา แซ่เตีย
 • คุณปรียาอร นิลวรรณ
 • คุณศรัญญา ศิวิลัย
 • ครอบครัวจูลีภัณฑ์ ลำพูน
 • Natcha Somboonkittikon
 • Nat Thada
 • Napa Rungnapa
 • Jariya Krongsuksirichai
 • Chayanit Siriponpaiboon
 • Kungnang Naraphat
 • Ying Nontacha
 • Pattanan Saensuk
 • คุณเอ๋ ธัญรัศม์ ฐานสมธนธัชพิธา
 • คุณมลิสา กาญจนเกตุโกศล
 • คุณประภา เลิศลอยแก้ว
 • คุณทศพรรณ ชัยมงคล
 • คุณวันเพ็ญ จันทร์หอม
 • ครอบครัวโสวรรณ์ และครอบครัวบุญยุบล
 • คุณพ่อสังวาลย์ ศรีเกตุสุข และครอบครัว
 • คุณศักดิ์
 • ห้างหุ้นส่วน แต้เจริญโลหะ จำกัด
 • Tuii Supakarn
 • Yayapooh Yayaphoo
 • Apple Suphannasri
 • Saipin Santhad
 • Jira Lapjirawat และเพื่อนๆ
 • คุณตรีประทีป ปิ่นปรีชาชัย และครอบครัว
 • คุณปาริญ เถื่อนถนอม และครอบครัว
 • คุณธนกุล คุณอนงค์ภัคร ปิติวรรณ และธิดา
 • คุณคุนันยา พรมบุตร
 • คุณอัญชลี โชคสกุลนิมิตร และครอบครัว
 • คุณณัฐธิดา วชิรมณีธรรม
 • ลำแพน แอนลำพูน
 • คุณเจย์ ธัญฑ์มรรฆศ์ วัดป่า และคณะ
 • คุณพรรณวิภา วัฒนาวราพิทักษ์
 • คุณพิมพร นพนฤมิตร
 • คุณจินตนา คุณสุปรีดา วุฒิเลิศเดชา
 • คุณนันทวดี สุจริตธรรม
 • Aoi Kanoknapas
 • Paak Naka
 • Kachitra Netrumporn
 • Vilailuck Tandavas
 • Montha Yooklad
 • Unda Ubda
 • คุณนลินรัตน์ พงศ์
 • คุณป่อง คุณศรีสุวรรณ ทิพมาศ
 • คุณภควรรณ ทรงอมรวรรณ
 • คุณสุภาพ แสนล้อม
 • คุณจารุณี มณีขจร
 • คุณศิริวรรณ เพิ่มพูลสุขยิ่ง
 • คุณฆราวาสธรรม ฆราวาสธรรม
 • ลูกศิษย์หลวงพ่อจรัญ ที่ไม่ประสงค์ออกนามหลายๆ ท่าน

Namtaanboraan ได้เก็บภาพบรรยากาศภายในงานทั้งสองงานมาฝากค่ะ

* ขอบคุณภาพถ่ายสวยๆ จาก ปิติเก้าเก้า,  รัชญา วงศ์วินิจ